Arrel de la situació de confinament viscuda per la crisi del COVID-19, es va veure la necessitat de posar en marxa un nou servei per complementar la tasca de cura del benestar dels menors des de la Direcció General de Menors i família. El confinament va suposar un aïllament no voluntari dels menors en situació de risc i de les seves famílies, que van perdre els espais comunitaris i socioeducatius que donaven suport als seus processos.

Així, amb la finalitat de poder oferir un servei de suport continuat, dirigit a l’observació i intervenció al propi domicili de les famílies i la seva comunitat i totalment complementari al treball dels tècnics referents de la Direcció Generala aquestes famílies, va néixer aquest programa a l’abril de 2020.

Posteriorment la realitat va fer evident que aquesta figura i les seves funcions d’observació i intervenció socioeducativa de suport suposava una avantatge i una funcionalitat demostrada més enllà de la situació extraordinària de la pandèmia, definint-se el programa com una nova eina al servei de la protecció del menor.

Actualment aquest servei cerca recolzar la feina que realitzen els tècnics del Servei de Protecció de Menors. El fet de poder observar i intervenir dins el domicili familiar permet tenir una visió més pròxima i exacte de les relacions familiars, les mancances que hi pot haver i els punts forts sobre els quals recolzar-se, podent treballar de manera específica amb els recursos comunitaris més propers.

El programa va adreçat a tots els menors i les seves famílies que es troben en declaració de risc o en situació de diligencies prèvies, segons les competències atribuïdes a l’IMAS.

 

OBJECTIUS

§ Recollir informació directament del domicili que faciliti la presa de decisions als tècnics del Servei de Protecció de Menors i activar els recursos necessaris.

§ Enfortir els llaços amb la estructura comunitària del seu entorn per donar resposta a les dificultats detectades.

§ Oferir un suport socioeducatiu a les famílies.

§ Reduir la necessitat de posar en marxa mesures de retirada de menors davant situacions que es poden reconduir amb un suport professional mantingut.

 

PERFIL DE LA POBLACIÓ

Requisits de les persones usuàries: Ser menors d’edat i tenir una mesura de declaració de risc per part del Servei de Protecció de Menors o estar en situació de diligències prèvies.

Perfil de les persones usuaris del servei: Menors amb expedient obert al SMF amb declaració de risc o diligències prèvies.

 

ACTIVITATS

D’acord amb les línies del pla de cas del Servei de Menors i de forma coordinada amb el tècnic responsable del Servei de Menors i Família. La intervenció es realitzarà prioritàriament en el domicili familiar i la seva comunitat. Entre d’altres destaquem:

- Recollir informació sobre la situació del menor. Posant especial esment als factors de risc i protecció del context familiar i social.

- Reforçar les línies del pla de cas del Servei de protecció de menors.

- Realitzar accions per millorar la protecció del menor minimitzant els factors de risc i potenciant els factors de protecció. Aquestes intervencions podran ser tant assistencialistes com socioeducatives.

- Ajudar a la família a establir o/i mantenir la relació amb els recursos comunitaris, connectant-la amb tots aquells recursos comunitaris que afectin positivament al benestar del menor.

- Coordinació amb el servei de Menors i Família i altres implicats.

 

FONTS DE FINANÇAMENT

Finançat per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).