L’habitatge de Salut Mental del GREC és un recurs residencial que acull a homes i dones que han complert condemna al Centre Penitenciari de Mallorca i que pateixen una malaltia mental greu, amb certificat de discapacitat.

S’atenen tant a homes, dones, joves i adults de qualsevol edat, la intervenció integral i individualitzada permet utilitzar les estratègies més adients per cada sector de població.

 

OBJECTIUS

 L’objectiu de l’habitatge és el de millorar la qualitat de vida dels usuaris, potenciar la seva autonomia, les seves habilitats socials i les capacitats per a dur a terme una vida normalitzada, procurant un procés d’integració social de cada un dels residents. 

Els objectius generals com a centre són:

- Ser un recurs que ofereix als usuaris una atenció integral: educació, allotjament, atenció sanitària, estima i suport en funció del seu desenvolupament.

- Potenciar el desenvolupament integral dels usuaris mitjançant l’elaboració, actualització i revisió periòdica del PIA (Pla Individual d’Atenció), tenint sempre present que el que es vol aconseguir és la seva autonomia personal (aquesta pot ser dirigida vers un retorn familiar, o bé, cap a la seva total autonomia) i reinserció social.

- Procurar tots els recursos necessaris - humans, materials, d’infraestructura, metodològics-, que permetin l’atenció educativa de la vida quotidiana dels usuaris, a temps complet i de forma ininterrompuda durant tot l’any.

- Facilitar un procés individualitzat de rehabilitació psicosocial.

- Afavorir i fomentar la inclusió i participació progressiva dels residents en aquells àmbits on desenvolupar les capacitats socialitzadores de cada individu: família, formació/ocupació, temps lliure, etc.

- Potenciar la coordinació amb la xarxa de Serveis Socials Generals o d’Atenció Social Primària per afavorir la integració social d’aquestes persones.

 

DESTINATARIS

L’habitatge està dirigit a persones, tant homes, dones, joves i adults de qualsevol edat, que han complert condemna al centre penitenciari de Mallorca, que pateixen una malaltia mental greu (amb un deteriorament d’un mínim de tres àrees vitals), i que disposen d’un certificat de discapacitat d’un mínim del 33% i que es troben en seguiment al servei d’acompanyament de persones en diagnòstic de salut mental i suport extens.

 L’habitatge consta de 6 places.

 

METODOLOGIA

 Una part important de la feina que es realitza a l’habitatge va enfocada a millorar l’autonomia dels usuaris, per tal d’aconseguir-ho des de l’inici es treballen les activitats de la vida diària amb la finalitat de crear uns hàbits en la higiene personal, en la vestimenta, en l’alimentació, etc. Sempre tenint en compte les limitacions i les capacitats de cada persona. Ensenyem a fer les coses, sense suplir el que l’usuari pugui realitzar per si mateix. Potenciem les intervencions educatives enfront de les assistencials.

A més de les activitats relacionades amb la quotidianitat dins la llar, també s’han iniciat dinàmiques de foment de l’autonomia i relació amb l’exterior, com a primera passa per a afavorir la inserció social.

 Els principis que guien les nostres actuacions son la cohesió, la transparència, la flexibilitat, l’eficàcia, l’eficiència, la qualitat i el compromís.

 

ACCIONS

 De les accions que es realitzen distingim entre les dinàmiques de la vida quotidiana, dinàmiques fora de la llar i les intervencions individuals.

 Dinàmiques de la vida quotidiana

Aquestes formen part del dia a dia de l’habitatge per a tots els usuaris i son supervisades pel professional que es troba de torn en aquell moment. Entre aquestes podem trobar: vestimenta, alimentació, higiene, habilitats domèstiques, assemblees, celebracions.

 Dinàmiques fora de la llar

Ús de transport públic i recursos comunitaris, oci i temps lliure, activitats esportives.

 Intervencions individuals

Els seguiments individuals dels casos, intervenint en les diferents àrees de la persona, ajustant aquesta intervenció al procés personal de cada usuari.

 

FONTS DE FINANÇAMENT