Intervenció socioeducativa amb joves del centre penitenciari

Aquest projecte pretén atendre joves que estan complint condemna al centre penitenciari o en la fase de reinserció oferint acompanyament i suport en les dificultats específiques provocades per la seva situació de reclusió, així com pel fet de ser jove, oferint una activitat educativa intensa tant durant la seva estada a la presó, com en el seu posterior procés d'inserció social. Aquest programa intervé al Centre Penitenciari de Palma i al CIS de Palma, seguint la seva intervenció un cop en llibertat.

Formaria part, i està complementat per un projecte més gran que duem a terme des de l'any 1998 que és el SERVEI D'ACOMPANYAMENT CAP A L'OCUPACIÓ, que atén les persones recluses en fases pròximes a la sortida, amb l'objectiu de preparar-se i realitzar una inserció laboral (formació, preparació per a l'ocupació, capacitació laboral, mediació amb empreses).

Objectius:

1. Facilitar un procés educatiu individualitzat.

 2. Afavorir i fomentar la reinserció social

 

Destinataris:

El present projecte va dirigit  als joves del mòdul de Joves del Centre Penitenciari de Mallorca. En aquest mòdul hi ha un nombre variable de joves, amb edats compreses entre els 18 i 25 anys. 

 

Metodologia:

Aquest programa pretén atendre les persones joves que es troben al centre penitenciari, oferint-los un acompanyament i seguiment socioeducatiu intensiu amb l'objectiu d'atendre integralment al jove per millorar els coneixements, capacitats i actituds dels participants per incrementar les seves possibilitats d'inserció social i laboral en el moment de la seva reincorporació a la societat.

Primer durant la seva estada a la presó i posteriorment en el seu procés d'inserció social i laboral, aquest programa preveu un acompanyament i seguiment a nivell individual durant tot el procés de la persona, i diferents tallers específics a nivell grupal. Així com un treball a nivell familiar i un treball de mediació, d'acompanyament als recursos i activitats comunes del centre penitenciari i als recursos comunitaris. Es tracta d'un projecte complementari i específic dins d'un projecte més gran que és el servei d'acompanyament cap a l'ocupació que porta realitzant el GREC des de l'any 1998.

La intervenció inclou diferents fases d'actuació. S'inicia sempre en el moment en què l'intern està en règim ordinari penitenciari, continuant en el context de la llibertat total de la persona. Atès que un dels objectius del programa és la inserció social, es fa necessària la intervenció no només durant l'estada de la persona al centre penitenciari, sinó també quan es trobi llibertat i durant el temps que es consideri necessari per assolir i consolidar els objectius prefixats per a cada cas en concret.

 

 

   
   
   
   

 

 

 

 

Sempre acompanyats

JUSTIFICACIÓ

La situació de solitud no desitjada en persones majors és un fenomen que va en augment. L’envelliment és una etapa que comporta un procés de pèrdues socials, funcional i de salut. Aquests factors, i uns altres com la transformació socioeconòmica i cultural, els nous models familiars i l’increment de la longevitat, fan que cada vegada hi hagi més persones majors en situació de solitud no desitjada i/o aïllament social.

La persona major que perd la seva activitat i es troba aïllada socialment, acabarà per presentar, en la majoria dels casos, un deteriorament funcional i físic que es manifestarà en última instància en un deteriorament cognitiu i de la salut en general.

L’1 de desembre de 2017 s’engega el programa Sempre Acompanyats, que té com a objectiu detectar i prevenir les situacions de solitud no desitjada i l’aïllament social de les persones majors. Es tracta d’un model d’intervenció centrat en la persona, però des d’una perspectiva comunitària, per abordar la solitud de les persones majors des de la complementarietat, el treball en xarxa i l’aprofitament del conjunt de recursos que ofereix la comunitat. S’ha posat en marxa als barris de Santa Catalina, Es Jonquet i El Terreno

OBJECTIUS

Objectiu general:

  • Pal·liar les causes i conseqüències negatives que té la solitud no desitjada en les persones majors.

Objectius específics:

  • Informar i sensibilitzar la població general sobre el fenomen de la solitud no desitjada en les persones majors, conscienciant dels riscs que implica.
  • Crear i consolidar una estructura comunitària per generar la participació i implicació en l’abordatge de la solitud no desitjada i l’aïllament social.
  • Detectar situacions de solitud no desitjada en les persones majors dins de la comunitat.
  • Intervenir i cercar respostes en el territori per pal·liar la situació de solitud no desitjada en les persones majors.

DESTINATARIS

Persones majors amb possible situació de solitud no desitjada i/o aïllament social.

METODOLOGIA

Intervenció individual des d’un model comunitari que es fonamenta en la intervenció participativa, integral i transversal, utilitzant els recursos i serveis existents dins de la comunitat.

Es treballa amb la participació activa de les entitats, serveis i  persones del barri, que col·laboren i participen en la sensibilització i difusió del programa, en la detecció i derivació de persones majors en situació de soledat i aportant opcions, alternatives i oportunitats per donar respostes a aquestes situacions.

El treball individual es fa des del coneixement i la relació amb la persona gran, de manera que es puguin detectar les seves demandes i necessitats, per així fer conjuntament un pla de feina que pugui millorar la seva qualitat de vida: visites i vinculació amb un voluntari, incorporació en les activitats del barri, participació en les activitats pròpies del programa, activar recursos que depenen l’administració (teleassistència, SAD...), seguiments telefònics, etc. El seguiment del casos es fa a la Taula d’Acollida, on participen, a part de l’equip de Sempre Acompanyats, tècnics de Serveis Socials, de l’IMAS i de Salut.

FINANÇAMENT

El Programa Sempre Acompanyats està finançat i impulsat  per L’Obra Social la Caixa, gestionat pel GREC i amb conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palma i l’IMAS.

 

 

 

Educadors de Carrer

Educadors de carrer

No sempre resulta senzill realitzar una detecció primerenca de les situacions de dificultat i conflicte social que afecten a infants i joves, la qual cosa fa que, en ocasions, acabem intervenint massa tard i amb caràcter d’urgència. La intervenció preventiva des de l’atenció primària possibilita que no es generin determinats conflictes o, al manco, que no s’agreugin.

Als municipis i barriades trobam infants i joves que han iniciat processos d’exclusió social, és a dir, que es troben fora dels circuits normalitzats que els ofereix el seu entorn com pot ser l’escola, l’ institut, entitats de lleure, recursos esportius… Aquesta població requereix d’una atenció socioeducativa que, a través de figures professionals,  ajudin als menors i joves a  retornar als circuits de socialització normalitzats.

Continuar llegint

Llar

La llar funcional és un centre residencial amb contracte amb l'IMAS que acull menors de 13 a 17 anys amb expedient obert al Servei de Protecció del Menor.

En aquest centre es desenvolupa una tasca educativa fonamentada en l'atenció personalitzada dels joves que necessiten aquest recurs. Es fa un procés d'acompanyament en aquests difícils anys de les vides dels menors en què se'ls orienta cap a un retorn familiar en els casos en què sigui adient o cap a una vida independent quan no hi ha referents familiars o aquests són negatius per al menor.

Continuar llegint

Emancipació


Continuant amb la tasca iniciada l'estiu de 1998 amb els joves que sortien del sistema de protecció de menors, donant suport al procés de transició a la vida adulta, el GREC té concertat amb la Direcció General de Menors i Família del Govern de les Illes Balears el servei d'acompanyament per a joves que han estat subjectes a mesures administratives i/o judicials.

OBJECTIUS

Acompanyar en el procés d'autonomia personal per facilitar la seva integració social normalitzada.

DESTINATARIS

Joves d'entre 18 i 25 anys d'ambdós sexes que han passat pel sistema de protecció de menors o reforma.

Continuar llegint

Educadors Familiars

Amb el programa d’Educadors Familiars  es treballa en el sí de les famílies que necessiten millorar les seves habilitats parentals mitjançant la introducció d’un Educador Familiar (EF) dins del domicili , des d’on duu  a terme la seva  tasca socioeducativa . És dirigeix a famílies amb menors, tant en risc de desemparament  com en situació de dificultat o risc social.
El programa  se va iniciar al GREC a finals de l’any 1999, amb una petita experiència que abastava a 5 famílies. De llavors ençà, el programa s’ha anat ampliant de manera progressiva donada la demanda existent, així com  l’implantació i el reconeixement  de la figura de l’Educador Familiar tant dins del sistema de protecció de menors com dins el d’atenció primària.

Continuar llegint

Servei d'acompanyament per col·lectius vulnerables

Aquest programa dóna resposta a la necessitat de suport que tenen les persones que estan o han estat al Centre Penitenciari (o han complit algun tipus de mesura alternativa) per inserir-se social i laboralment, necessitat constatada a partir de la experiència de la feina del GREC en presó des de l'any 1996.

Actualment, aquest programa (mantingut de forma ininterrompuda des de finals de 1998) és un itinerari integral d'inserció del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), cofinançat pel Fons Social Europeu. Un servei d'acompanyament integral cap a l'ocupació de col·lectius vulnerables com és, en aquest cas, la població penitenciària.

La finalitat d'aquest programa és atendre íntegrament als nostres usuaris per a que puguin superar els entrebancs que dificulten la seva integració familiar, social i laboral, partint de l'anàlisi dels factors que dificulten aquesta integració i promovent la seva inserció laboral.

Continuar llegint

Servei d'Acompanyament per Persones amb Diagnòstic de Salut Mental i Necessitat de Suport Extens

En la població reclusa del Centre Penitenciari hi ha un grup de persones amb problemàtica greu de salut mental, encara que no sempre estigui diagnosticat. A aquesta situació de malaltia mental, s’hi afegeixen unes necessitats específiques pròpies de la població reclusa que dificulten encara més l’estada a la presó, i sobretot el seu procés inserció social, laboral i familiar.

Aquest projecte pretén atendre aquestes necessitats, millorar la qualitat de vida d’aquestes persones mentre estan al centre penitenciari i facilitar-ne el procés d’inserció.

Continuar llegint

CaixaProinfància

El Programa CaixaProinfància  es una iniciativa de l’ Obra Social “la Caixa” que treballa per a la promoció  i el desenvolupament integral de la infància en situació de pobresa i vulnerabilitat social, atenent a nins i nines entre 0 i 18 anys.

 Se treballa  tant per facilitar  la millora de la situació dels nins i de les seves famílies, com  per desenvolupar les competències  que els hi permetran assumir amb autonomia aquest procés de millora.

Aquest programa, de promoció socioeducativa,  te una organització territorial i se desenvolupa en col·laboració amb els diferents agents de cada un dels territoris que treballen amb els  nins i les seves famílies (Serveis Socials, Educació, Sanitat, Ongs…).

Continuar llegint

Incorpora

Incorpora de "la Caixa" és un programa d'intermediació laboral que porta en marxa des del 2006. El seu objectiu principal és fomentar la integració de persones amb dificultats per accedir al món laboral. Les seves activitats abasten tot el territori nacional i Marroc.

Incorpora representa un concepte innovador, en unir les necessitats del teixit social i empresarial per assegurar l'èxit de la integració laboral. Per això s'ha desenvolupat un model de treball en xarxa d'entitats socials i una xarxa solidària d'empreses en el marc de la responsabilitat social empresarial.

Continuar llegint

Reincorpora

Què fem.

El programa té com a objectiu la realització d'itineraris personalitzats d'inserció sociolaboral, a partir d'un pla individual prèviament pactat, que contribueixen a la millora de les competències professionals, faciliten el desenvolupament de valors i aplanen el camí cap a la integració laboral a l'empresa.

Continuar llegint

Intervenció Comunitària Intercultural

La finalitat del Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural de L’Obra Social de LA CAIXA és el foment de la Convivència Ciutadana Intercultural i la transformació social de les comunitats locals, mitjançant una intervenció preventiva que afavoreixi la cohesió i el protagonisme dels diferents actors socials, millorant la seva capacitat per afrontar els reptes, les oportunitats i dificultats de la realitat social.

Continuar llegint