Introducció

 

L'objectiu d'aquesta política és establir el sistema per a la gestió de denúncies que permeti identificar conductes irregulars en el Grup d'Educadors de Carrer i Treball amb Menors (GREC) . A més, permeti identificar àrees de millora en la seva gestió interna.

 

Per a això, es habiliten canals per a l'enviament de les denúncies que podran utilitzar tots a s aquelles persones que d'una manera o una altra estan relacionats amb l'associació: usuaris, empleats, voluntaris, socis, donants, proveïdors, etc.

Es considera que una denúncia implica manifestar l'estat il·legal, irregular o inconvenient de qualsevol acció duta a terme pel GREC .

 

Principis

 

- Accessibilitat: el canal de comunicació serà clar i de fàcil accés, a través d'un correu electrònic establert amb aquesta finalitat (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) i que serà públic a través de la pàgina web de l'entitat (www.grecmallorca.org ) .         

 

- Transparència: aquesta política serà pública, així com el correu electrònic establert com a mitjà de comunicació. S'informarà als empleats i grups d'interès de l'existència d'aquest canal de denúncies.         

 

- Bona fe: les denúncies es podran realitzar de manera anònima. No obstant això, per a poder realitzar un seguiment adequat, es sol·licitarà informació per contactar amb el denunciant, sent decisió de l'denunciant proporcionar-la o realitzar la denúncia de forma anònima.         

En el cas de que la denúncia no sigui anònima, el GREC es compromet a no prendre cap mesura disciplinària ni acció legal contra l'emissor d'una denúncia de bona fe.

 

El GREC es reserva el dret d'emprendre accions legals o disciplinàries contra qualsevol empleat o membre de l'òrgan de govern de l'Associació que prengui una represàlia contra l'emissor d'una denúncia de bona fe.

 

- Confidencialitat: la identitat de la persona que realitzi la comunicació tindrà la consideració d'informació confidencial i no podrà ser comunicada sense el seu consentiment.         

No obstant això, les dades de les persones que efectuïn la comunicació podran ser facilitats tant a les autoritats administratives com a les judicials sempre que fossin requerits com a conseqüència de qualsevol procediment derivat de l'objecte de la denúncia. Aquesta cessió de les dades a les autoritats administratives o judicials es realitzarà sempre donant ple compliment a la legislació sobre protecció de dades de caràcter personal.

 

- Objectivitat i imparcialitat: un cop rebuda una denúncia, es garantirà el dret a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència de les persones objecte de la mateixa.         

L'òrgan de govern de l'associació (junta directiva) ha nomenat dos directors de programes encarregats de la gestió de les denúncies. En el cas que alguna de les denúncies rebudes pugui suposar un conflicte d'interès per a algun dels directors, aquest quedarà exclòs de el procés de gestió de la denúncia . El o les persones designades tindran sempre un càrrec diferent a el de president o tresorer de la associació .

 

- Eficiència: la tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà al més aviat possible. No obstant això, el GREC es reserva el dret a no emetre una resposta en els següents casos:         

 

a. Sol·licituds de dades de caràcter confidencial: en el cas de dades regulats per lleis o que afectin a acords privats que exigeixen la protecció de les persones i de les institucions involucrades.

b. Sol·licituds malicioses que vulnerin clarament el criteri de bona fe per ser irrespectuoses pel seu contingut o la seva forma. Quan hi hagi raons o indicis que la comunicació s'ha presentat de mala fe, es desestimarà el seu seguiment i s'informarà a l'emissor dels motius de la desestimació . El GREC es reserva llavors el dret a prendre mesures disciplinàries o d'una altra índole.

 

Procediment

 

Accés: El GREC té habilitat un correu electrònic, visible en la pàgina web, per a la recepció de denúncies. A aquest correu electrònic tindran accés exclusivament les dues persones designades per l'òrgan de govern per a la gestió de les denúncies, que es comprometen a tractar de manera confidencial la informació rebuda.

 

Gestió de la informació: es realitzarà un registre amb les denúncies rebudes en el qual figuri el codi assignat a la denúncia, la data de recepció, la informació continguda i la data de resposta així com qualsevol seguiment posterior.

 

Anàlisi i resolució:

a. Aquelles sol·licituds d'informació o altres qüestions que no siguin denúncies s’enviaran al departament d'administració de l GREC .             

b. En el cas de les denúncies:             

- Els directors de programes s'encarregaran de dur a terme la investigació sobre la denúncia rebuda, per al que podran entrevistar totes les persones que considerin de rellevància per prendre una decisió objectiva.             

- El tràmit d'investigació inclourà sempre una entrevista privada amb la persona suposadament responsable de la conducta denunciada.             

- Un cop duta a terme la investigació, es realitzarà un breu informe sobre les conclusions. Aquest informe s'ha de posar en coneixement de la junta directiva , de l'equip de direcció i de la persona que va fer la denúncia en el cas que aquesta no hagués estat anònima.             

- Un cop realitzat aquest informe, es poden imposar les mesures disciplinàries o sancions adequades. En els casos que siguin constitutius de delicte, es posarà en coneixement de les autoritats.             

- La tramitació de totes les sol·licituds es realitzarà al més aviat possible, establint un termini màxim de 30 dies per donar resposta a les mateixes. Si per alguna raó no es pogués enviar resposta en aquest termini, s'informarà l'interessat que la seva sol·licitud està en curs i se li oferirà un nou termini.