Ara fa un any d’ençà que l’Obra Social “La Caixa” feu un Conveni amb el GREC amb l’objectiu de dur endavant un diagnòstic comunitari del barri del Camp Redó. La finalitat d’aquest estudi era la de valorar la viabilitat per poder desenvolupar allà un projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) com el que implementam, des de l’any 2014, als barris de  Santa Catalina i Es Jonquet (https://icipalma.wordpress.com/).

L’Ajuntament de Palma havia fet petició a l’Obra Social “La Caixa” perquè es pogués desenvolupar una línia d’intervenció comunitària al barri de Camp Redó, que compta amb zones d’elevada vulnerabilitat social.

El nostre equip comunitari ha desenvolupat aquesta tasca de prospecció al llarg d’un any. La tasca s’ha fet amb la col·laboració d’agents clau al territori, com el Centre Municipal de Serveis Socials, l’Oficina d’assessor del Districte Nord o el Patronat Municipal de l’Habitatge-Riba.

Al llarg d’aquest any hem pogut observar les dinàmiques socials del barri, els espais públics allà on la gent fa vida i es relaciona, conèixer els serveis i entitats de tot caire amb els que conta la zona, la seva vida associativa, els centres religiosos, els veïns i veïnes que hi conviuen... Hem participat de les activitats impulsades per la xarxa d’entitats de la zona (“Connectabarris”), de les assemblees veïnals, les festes de barri i les activitats de les associacions.

Tota aquesta feina ens ha permès conformar la fotografia del barri, completada amb l’aportació de totes les persones que a títol individual, o com a representats institucionals, de serveis i entitats, han participat d’entrevistes, reunions i col·loquis individuals o grupals.

Així, hem anat construint un diagnòstic participatiu. És la mateixa comunitat la que identifica i defineix les dificultats que pateix el seu barri, i aquelles potencialitats sobre les quals es podrà construir un projecte d’intervenció comunitària intercultural.

L’apropament a la realitat d’aquest barri ens ha mostrat que allà hi conviuen realitats molt heterogènies, tant pel que fa al nivell socioeconòmic de la població, com a la seva geografia humana, la dotació d’infraestructures i l’ús que se’n fa dels espais públics. Les potencialitats i les dificultats detectades també varien en funció de la zona del barri.

Les necessitats socials i la problemàtica vers la convivència es concentra a la zona central, on es situen els habitatges socials coneguts popularment com  a “Corea”, que acull el 7,1% de la població del barri. Es tracta d’una zona molt estigmatitzada que pateix una problemàtica urbanística, social i de salubritat molt marcada i diferenciada de la resta del territori. La conflictivitat i les dificultats de convivència són el seu tarannà i li confereixen aquesta fama de “gueto”.

Concloem que el Camp Redó compta amb els elements indispensables per dur endavant un projecte comunitari, amb serveis i entitats motivats per iniciar un treball en xarxa i veïns i veïnes compromesos amb la millora del seu barri.

La nostra proposta es concreta en una intervenció  de caire comunitari a llarg termini, emmarcada en un context d’intervenció integral i coordinada per part de les diferents administracions.

Confiam en què aquesta feina duta a terme sigui d’utilitat per a iniciar qualque treball a la zona del Camp Redó, atès que escau intervenir de manera urgent a la zona per tal de dignificar-la i millorar la qualitat de vida de les persones que hi conviuen.