Que és el GREC

El GREC és una associació sense afany de lucre, constituïda l’any 1987, que fa el seu treball socioeducatiu, d’acord amb els estatuts, en diferents sectors de població en situació de risc, dificultat i conflicte social. Podeu descarregar els estatuts vigents aquí.

 Són finalitats de l’associació:

 • Millorar la qualitat en l’atenció d’infants, joves i les seves famílies que es troben en situació de dificultat i/o conflicte social.
 • Promoure el reconeixement social i tècnic dels educadors de carrer i del treball socioeducatiu en medi obert amb menors i joves.
 • Intervenir en medi obert, especialment amb educadors de carrer, per prevenir i actuar davant situacions de desadaptació social.
 • Col·laborar amb l’administració competent per protegir de manera adequada els menors desemparats i donar suport als que deixen la xarxa de protecció de menors.
 • Facilitar la integració social dels joves interns del centre penitenciari, així com donar suport als reclusos i exreclusos en el procés d’inserció sociolaboral.
 • Intervenir i actuar en el procés socioeducatiu dels joves en situació de conflicte social sotmesos a mesures judicials.
 • Facilitar el procés de formació i incorporació laboral, especialment dels joves, i en general de les persones en situació de dificultat social.
 • Elaborar i fomentar estudis i investigacions sobre temes relacionats amb el treball socioeducatiu.
 • Dur a terme accions formatives per difondre el model de treball socioeducatiu de l’associació.
 • Fer el seguiment i la denúncia de les actuacions relacionades amb la infància i la joventut que, executades per serveis públics o privats, no ofereixin un nivell adequat de qualitat o siguin perjudicials per als menors.

 

La data de constitució del GREC és el 21 de novembre de 1987. L’entitat té la forma jurídica d’associació sense ànim de lucre. El GREC està inscrit als següents registres:

 • Registre nacional d’associacions, amb el número 76.476, amb data d’inscripció 12 de desembre de 1987.
 • Registre municipal d’entitats ciutadanes de l’Ajuntament de Palma, 140/92.
 • Registre de centres que desenvolupen activitats en el camp de l’acció social de la CAIB, el número 188.
 • Cens d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut de la Direcció general de joventut, número 142.
 • Registre oficial d’entitats col·laboradores en matèria de guarda de menors per resolució de la consellera de la funció pública i interior de data 27 d’octubre de l’any 1997.

El GREC és una entitat d’utilitat pública des del 26 de març de 2004 i pertany a diferents xarxes i federacións.

 

HISTÒRIA

 La dècada del naixement del GREC. Els 80.

A partir de 1981, gràcies a l’associació de veïns del Jonquet i a Caritas diocesana comença la primera experiència professional amb educadors de carrer a Balears.

Al 1983 a l’Ajuntament de Palma creix la preocupació pels barris amb un nivell de delinqüència juvenil en ascens. Així que es decideix potenciar la figura de l’educador de carrer, així al 1985 s’incorporen sis educadors als equips d’atenció primària a Palma.

Una sèrie de persones, des de particulars fins a membres de diverses entitats, preocupades pels joves en risc de barriades obreres de Palma aposten per la figura d’un educador de carrer integrat als barris,  que  vagi als llocs de reunió dels joves per tal de poder conèixer les seves necessitats i inquietuds. Sortir, en definitiva, del binomi jove delinqüent - jove normalitzat. Per aquesta raó decideixen crear una associació per implantar aquesta figura, denunciar les situacions d’injustícia social que condicionen les trajectòries dels joves i dignificar els barris mitjançant la feina comunitària. Neix el GREC. Desembre de 1987.

Els inicis de l’activitat de l’associació es caracteritza per la força de les conviccions i la construcció d’una manera de fer. La formació dels professionals i la divulgació del programa d’educadors de carrer són les principals línies d’acció. S’arriba a intervenir a deu barris de Palma.

 

L’ època de creixement. La dècada dels 90.

L’associació pren una decisió molt important: ampliar el ventall de la intervenció més enllà dels educadors de carrer, sempre en funció de les necessitats dels menors i joves en risc.  D’aquesta manera a l’any 1992 es posa en marxa la llar funcional de joves entre 14 i 18 anys en situació de dificultat social.

A l’any 1995 s’inicia el servei d’orientació juvenil de la mancomunitat del Raiguer. Al 1997 es posa en marxa  el programa d’intervenció dins el centre penitenciari de Palma amb joves entre 16 i 21 anys. A més aprofitant els deu anys d’existència del GREC, es posaren en marxa comissions de feina per elaborar les línies estratègiques de l’entitat cap el futur i reflexionar sobre el lloc i funcions del GREC.

Al 1998 es crea el programa d’emancipació per a joves de més de 18 anys que han estat en la xarxa de protecció de menors. Al 1999  la intervenció dins el centre penitenciari s’amplia, així es crea un servei d’orientació sociolaboral pels interns que són a tercer grau. A més s’amplia la intervenció del programa dels educadors de carrer a la part forana.
 

La consolidació. Decenni del 2000.

A partir del 2000 és produeix l’època de consolidació i creació dels diferents programes. S’inicia el programa d’educadors familiars. Es crea el taller de cotxes. Al 2001 es posen en marxa tallers de jardineria a Instituts, aules externes per treballar amb alumnes amb dificultats. A l’any  2005 s’inicia el Taller de paper dins el centre penitenciari adreçat als joves, per treballar habilitats prelaborals. L'any 2006 es dissenya la intervenció amb reclusos amb malalties mentals, que es posa en marxa un any després.

El 2007 celebràrem el XX aniversari a on es tornà a activar un procés de reflexió sobre els darrer deu anys, i pensar cap a on ens agradaria que marxés el GREC. Tornàrem a refer el compromís d’actuar, amb la nostra manera de fer reflexió des de la pràctica i constant autocrítica, per millorar les condicions de vida dels col·lectius amb risc.